informacja o dofinansowaniu

Informacja odnośnie wyłonienia oferty na zakup środków trwałych

W dniu 11.02.2012 r. w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę na zakup dwugłowicowej wiertnicy hydraulicznej złożoną przez

Wykonawcę:
BRAUER Bohrgerate & Rammgerate
DE-55494 Rheinbollen, Erlenweg 4

Złożona oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w ogłoszeniu.

Radomsko 23.01.2012r

Ogłoszenie o zamówieniu:

1) Firma „Pro-Wiert Powroźnik Zbigniew” ul. Zachodnia 5, 97-500 Radomsko, NIP: 7721091048, REGON: 590483560, niniejszym ogłasza, iż w dniu 26.01.2012r wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia poprzez publiczne ogłoszenie o zamówieniu.

Ogłoszenie o zamówieniu jest umieszczone w miejscu publicznie dostępnym w biurze firmy Pro-Wiert Powroźnik Zbigniew” ul. Zachodnia 5, 97-500 Radomsko, oraz na stronie internetowej.

2) Firma Pro-Wiert Powroźnik Zbigniew realizuje projekt w ramach III osi priorytetowej RPO WŁ, Oś priorytetowa III: gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, działanie 111.6. Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw, tytuł projektu: „Umocnienie pozycji konkurencyjnej firmy Pro-Wiert Zbigniew Powroźnik” poprzez zakup nowoczesnej wiertnicy hydraulicznej. Na realizację tego zadania firma stara się o przyznanie dofinansowania ze środków z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa.

3) Przedmiot zmówienia: hydrauliczna wiertnica dwugłowicowa.

4) Opis sposobu obliczania ceny: proszę o podanie ceny w PLN, w przypadku ofert podanych w walutach kwota oferty zostanie przeliczona na PLN po kursie dnia sprzedaży NBP poprzedzającym dzień wyboru oferty.

5) Opis kryteriów, którymi beneficjent będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty:
kryterium wyboru jest cena oraz dostosowanie do potrzeb firmy, oferty nie będą negocjowane

6) Termin wykonania zamówienia 25.01.2012

7) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert; oferty należy składać nie później niż do 10-02- 2012 godz. 16:00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem, nie otwierać przed 10-02-2012 godz. 16:00; tj. na adres korespondencyjny firmy -97-500 Radomsko, Zachodnia 5 osobiście lub pocztą.

8) Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.02.2012 r w biurze firmy adres „Pro-Wiert Powroźnik Zbigniew” ul. Zachodnia 5, 97-500 Radomsko

9) Niezbędna dokumentacja techniczna znajduje się w biurze firmy, w celu uzgodnień technicznych zakresu oferty prosimy o kontakt z osoba odpowiedzialną tj. p. Zbigniewem Powroźnik.

Przedmiot zmówienia: hydrauliczna wiertnica dwugłowicowa.

Przewiń na górę

Korzystając ze strony z włączoną w przeglądarce obsługą plików cookies, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej w polityce prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close