Ogłoszenia

informacja o dofinansowaniu

Informacja odnośnie wyłonienia oferty na zakup środków trwałych

W dniu 11.02.2012 r. w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę na zakup dwugłowicowej wiertnicy hydraulicznej złożoną przez

Wykonawcę:
BRAUER Bohrgerate & Rammgerate
DE-55494 Rheinbollen, Erlenweg 4

Złożona oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w ogłoszeniu.

Radomsko 23.01.2012r

Ogłoszenie o zamówieniu:

1) Firma „Pro-Wiert Powroźnik Zbigniew” ul. Zachodnia 5, 97-500 Radomsko, NIP: 7721091048, REGON: 590483560, niniejszym ogłasza, iż w dniu 26.01.2012r wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia poprzez publiczne ogłoszenie o zamówieniu.

Ogłoszenie o zamówieniu jest umieszczone w miejscu publicznie dostępnym w biurze firmy Pro-Wiert Powroźnik Zbigniew” ul. Zachodnia 5, 97-500 Radomsko, oraz na stronie internetowej.

2) Firma Pro-Wiert Powroźnik Zbigniew realizuje projekt w ramach III osi priorytetowej RPO WŁ, Oś priorytetowa III: gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, działanie 111.6. Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw, tytuł projektu: „Umocnienie pozycji konkurencyjnej firmy Pro-Wiert Zbigniew Powroźnik” poprzez zakup nowoczesnej wiertnicy hydraulicznej. Na realizację tego zadania firma stara się o przyznanie dofinansowania ze środków z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa.

3) Przedmiot zmówienia: hydrauliczna wiertnica dwugłowicowa.

4) Opis sposobu obliczania ceny: proszę o podanie ceny w PLN, w przypadku ofert podanych w walutach kwota oferty zostanie przeliczona na PLN po kursie dnia sprzedaży NBP poprzedzającym dzień wyboru oferty.

5) Opis kryteriów, którymi beneficjent będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty:
kryterium wyboru jest cena oraz dostosowanie do potrzeb firmy, oferty nie będą negocjowane

6) Termin wykonania zamówienia 25.01.2012

7) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert; oferty należy składać nie później niż do 10-02- 2012 godz. 16:00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem, nie otwierać przed 10-02-2012 godz. 16:00; tj. na adres korespondencyjny firmy -97-500 Radomsko, Zachodnia 5 osobiście lub pocztą.

8) Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.02.2012 r w biurze firmy adres „Pro-Wiert Powroźnik Zbigniew” ul. Zachodnia 5, 97-500 Radomsko

9) Niezbędna dokumentacja techniczna znajduje się w biurze firmy, w celu uzgodnień technicznych zakresu oferty prosimy o kontakt z osoba odpowiedzialną tj. p. Zbigniewem Powroźnik.

Przedmiot zmówienia: hydrauliczna wiertnica dwugłowicowa.

Przewiń na górę